Làm thế nào để lấy giá trị (value) query string trong javascript

Lượt xem: 1196

Bạn chỉ cần dùng đoạn mã sau mà không cần tới jquery.

 function getParameterByName(name) {
 var url = window.location.href;
  name = name.replace(/[\[\]]/g, "\\$&");
  var regex = new RegExp("[?&]" + name + "(=([^&#]*)|&|#|$)", "i"),
    results = regex.exec(url);
  if (!results) return null;
  if (!results[2]) return '';
  return decodeURIComponent(results[2].replace(/\+/g, " "));
}

Sử dụng:

 // query string: ?ho=Nguyen&ten=&t
var ho= getParameterByName('ho'); // "Nguyen"
var ten= getParameterByName('ten'); // "" (không có giá trị)
var tuoi= getParameterByName('t'); // "" (không có giá trị)
var tel= getParameterByName('tel'); // null (không tồn tại)

Xem nhiều nhất