Bài 2 ví dụ cơ bản về javascript

Lượt xem: 1320

1. JavaScript có thể thay đổi nội dung HTML

Một trong những phương pháp JavaScript HTML là getElementById ().

Ví dụ này sử dụng phương pháp này để "tìm thấy" một phần tử HTML (với id = "demo") và thay đổi nội dung phần tử (innerHTML) là "Xin chào JavaScript":


document.getElementById("demo").innerHTML = "Xin chào JavaScript";

Xem demo

2. JavaScript có thể thay đổi thuộc tính HTML

Ví dụ này thay đổi một hình ảnh HTML bằng cách thay đổi các thuộc tính src (source) của thẻ  img: 

Xem demo

3.JavaScript có thể thay đổi Styles HTML (CSS)

Thay đổi phong cách (styles) của một phần tử HTML, là một biến thể của việc thay đổi một thuộc tính HTML:


document.getElementById("demo").style.fontSize = "25px";

Xem demo

4. JavaScript có ẩn các phần tử HTML

Ẩn các phần tử HTML có thể được thực hiện bằng cách thay đổi phong cách hiển thị:


document.getElementById("demo").style.display="none";

Xem demo

5.JavaScript có thể hiện thị (show) các phần HTML

Hiển thị các phần tử HTML ẩn cũng có thể được thực hiện bằng cách thay đổi phong cách hiển thị:


document.getElementById("demo").style.display="block";

Xem demo

 

Xem nhiều nhất