Bài 3 Các ví dụ HTML cơ bản

Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu với một khai báo kiểu tài liệu: .

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 2. Biên tập HTML bằng gì

Biên tập HTML bằng gì

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 1 .Giới thiệu về HTML

- HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn cho việc tạo ra các trang Web. +) HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language +) HTML mô tả cấu trúc của trang web sử dụng đánh dấu +) Các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang HTML +) Các phần tử HTML được đại diện bởi các thẻ +) Các thẻ HTML mẩu nội dung như "phần mở đầu", "đoạn văn", "bảng",... +) Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để kết xuất nội dung của trang

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Thẻ iframe trong HTML

Thẻ iframe trong HTML

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Xem nhiều nhất