Bài 4: Các phần tử trong HTML

Lượt xem: 787

1.Các phần tử HTML

Một phần tử HTML thường bao gồm một thể bắt đầu và thẻ kết thúc, với nội dung được chèn ở giữa:


  <tenthe> Nội dung ở đây...   </tenthe> 

Phần tử HTML là tất cả mọi thứ từ thẻ bắt đầu tới thể kết thúc như:

<p>Đoạn đầu của tôi.</p>

Chú ý: các phần tử HTML không có nội dung được gọi là phần tử rỗng. phần tử rỗng không có thẻ kết thúc, chẳng hạn như các <p>br> phần tử (mà chỉ ra một ngắt dòng).

 2. Các phần tử lồng nhau

Các phần tử HTML có thể được lồng vào nhau (các yếu tố có thể chứa các thành phần).

Tất cả các tài liệu HTML bao gồm các yếu tố HTML lồng nhau.

Ví dụ sau bao gồm bốn yếu tố HTML:


<!DOCTYPE html>
 <html>   
   <body>     
	   <h1>Tiêu đề của tôi</h1>  
	 <p>Đoạn đầu tiên của tôi </p> 	  
  </body> 
 </html> 

Giải thích ví dụ:

<html> yếu tố xác định toàn bộ tài liệu.

Nó có một thẻ bắt đầu <html> và thẻ kết thúc </ html>.

Nội dung phần tử là một phần tử HTML (phần tử <body>).

Phần tử <body> xác định các phần thân tài liệu.

Nó có một thẻ bắt đầu <body>và thẻ kết thúc </ body>.

Nội dung phần tử là hai yếu tố HTML khác (<h1><p>).

<h1>phần tử xác định 1 tiêu đề. Nó có một thẻ bắt đầu <h1> và thẻ kết thúc </ h1>. Các nội dung là: Tiêu đề của tôi.

<p>phần tử xác định một đoạn văn. Nó có một thẻ bắt đầu

và thẻ kết thúc </ p>.  

Các nội dung tố là: đoạn đầu tiên của tôi.

Chú ý: Đừng bao giờ quên thẻ kết thúc. Nếu quên nó có thể gây ra lỗi.

3.Phần tử html rỗng. 

Các phần tử không có nội dung là phần tử rỗng.

br> là một phần tử rỗng mà không có một thẻ đóng (thẻ <br> định nghĩa bẻ dòng) phần tử rỗng có thể được "khép kín" trong thẻ mở như thế này: <br /> .  

HTML5 không yêu cầu phần tử rỗng được đóng lại. Nhưng nếu bạn muốn xác nhận nghiêm khắc hơn, hoặc nếu bạn cần để làm cho tài liệu của bạn có thể đọc được bằng cách phân tích cú pháp XML, bạn phải đóng tất cả các phần tử HTML đúng.

4. Sử dụng các thẻ bằng chữ thường

Thẻ HTML không trường hợp nhạy cảm: <P> có nghĩa là giống như <p>. Các tiêu chuẩn HTML5 không yêu cầu thẻ chữ thường, nhưng W3C khuyến cáo chữ thường trong HTML, và đòi hỏi chữ thường cho các loại tài liệu chặt chẽ hơn như XHTML.  

Xem nhiều nhất