Làm thế nào để lấy giá trị (value) query string trong javascript

Làm thế nào để lấy giá trị (value) query string trong javascript

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 4 trước

Bài 9 Làm thế nào để sử dụng thẻ input với kiểu (type) là date trong AngularJS

Làm thế để sử dụng thẻ input với kiểu (type) là date trong AngularJS

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 4 trước

Bài 8 ng-true-value và ng-false-value trong AngularJS

Làm thế nào để sử dụng ng-true-value và ng-false-value trong AngularJS.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 4 trước

Bài 7 ng-bind-html và ng-bind-teamplate trong AngularJS

Có hai loại ràng buộc dữ liệu trong angularjs.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 4 trước

Bài 6 ng-bind trong AngularJS

Chỉ dẫn ng-bind trong AngularJS tạo dữ liệu ràng buộc cho một phần tử.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 4 trước

Bài 5 ng-model trong AngularJS

Ng-model là chỉ dẫn (directive) trong AngularJS, được sử dụng để liên kết dữ liệu giữa máy chủ (server) và máy khách (client) thông qua bộ điều khiển (controller).

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 4 trước

Bài 4 $rootScope trong controller

$rootScope là cha của một $scope với $rootScope chúng ta có thể truy xuất dữ liệu từ một Controller tới những Controller khác.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 4 trước

Bài 3 $scope trong controller

Biến $scope là một đối tượng (object) lưu trữ dữ liệu cầu nối, hoặc chúng ta có thể hiểu nó như là một kho lưu trữ dữ liệu mà các đối tượng khác như Controller, Service sẽ sử dụng và trao đổi thông tin qua nó.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 4 trước

Bài 2 ng-controller trong Angularjs

Trong AngularJS, một ứng dụng được điều khiển bởi bộ điều khiển. Chỉ dẫn ng-controller xác định điều khiển ứng dụng.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 4 trước

Bài 1 ng-app chỉ dẫn (directive) trong Angularjs

Thuộc tính chỉ dẫn (directive) ng-app được đặt ở phần tử gốc trong ứng dụng. Ví dụ: trong thẻ , hoặc trong thư mục gốc của trang chủ ...

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 4 trước

Xem nhiều nhất