Bài 8 ng-true-value và ng-false-value trong AngularJS

Làm thế nào để sử dụng ng-true-value và ng-false-value trong AngularJS.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 7 ng-bind-html và ng-bind-teamplate trong AngularJS

Có hai loại ràng buộc dữ liệu trong angularjs.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 6 ng-bind trong AngularJS

Chỉ dẫn ng-bind trong AngularJS tạo dữ liệu ràng buộc cho một phần tử.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 5 ng-model trong AngularJS

Ng-model là chỉ dẫn (directive) trong AngularJS, được sử dụng để liên kết dữ liệu giữa máy chủ (server) và máy khách (client) thông qua bộ điều khiển (controller).

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 4 $rootScope trong controller

$rootScope là cha của một $scope với $rootScope chúng ta có thể truy xuất dữ liệu từ một Controller tới những Controller khác.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 3 $scope trong controller

Biến $scope là một đối tượng (object) lưu trữ dữ liệu cầu nối, hoặc chúng ta có thể hiểu nó như là một kho lưu trữ dữ liệu mà các đối tượng khác như Controller, Service sẽ sử dụng và trao đổi thông tin qua nó.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 2 ng-controller trong Angularjs

Trong AngularJS, một ứng dụng được điều khiển bởi bộ điều khiển. Chỉ dẫn ng-controller xác định điều khiển ứng dụng.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 1 ng-app chỉ dẫn (directive) trong Angularjs

Thuộc tính chỉ dẫn (directive) ng-app được đặt ở phần tử gốc trong ứng dụng. Ví dụ: trong thẻ , hoặc trong thư mục gốc của trang chủ ...

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Lấy text trong dropdown bằng jquery

Lấy text trong dropdownlist bằng jquery

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Người giàu mua Tài Sản còn người nghèo mua Tiêu Sản

Với những người trẻ tuổi đang phấn đấu lập nghiệp. Thay vì mua iPhone, hãy dùng tiền để làm những việc khác có ý nghĩa hơn. Với con trai thì hãy đầu tư vào kinh doanh, với con gái thì hãy tiết kiệm để chăm sóc cho bản thân mình, không nên quá chạy theo thời đại mà bỏ lỡ nhiều việc lớn khác

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Xem nhiều nhất